Het gebruiken van TV Reclame biedt u de mogelijkheid om uw foto’s, advertentie, informatie tekst of andere content op een of meerdere beeldschermen weer te geven. De TV’s kunnen ook samenwerken om zo één geheel te vormen.

pra